1397/04/30
حجم مبادلات به درصد 24 ساعت گذشته
acoin (acoin)
نرخ هش شبکه : 19.92 th/s
جایزه بلاک : 0.01
تعداد بلاک ها : 4454323
زمان استخراج بلاک : 40.00 ثانیه
میانگین استخراج : 36.7199 /16.6697
حجم مبادله : 0.01 btc
قیمت ارز : 0.00001296 بیت کوین (cryptopia)
aricoin (ari)
نرخ هش شبکه : 12.04 gh/s
جایزه بلاک : 100.00
تعداد بلاک ها : 664726
زمان استخراج بلاک : 3.00 دقیقه
میانگین استخراج : 2089.0111 /1859.1982
حجم مبادله : 0.00 btc
قیمت ارز : 0.00000012 بیت کوین (cryptopia)
auroracoin (aur)
نرخ هش شبکه : ?
جایزه بلاک : 2.50
تعداد بلاک ها : 1485553
زمان استخراج بلاک : 5.00 دقیقه
میانگین استخراج : 4.6320 /4.4812
حجم مبادله : 0.24 btc
قیمت ارز : 0.00005134 بیت کوین (bittrex)
bata (bta)
نرخ هش شبکه : 6.52 gh/s
جایزه بلاک : 0.25
تعداد بلاک ها : 1044486
زمان استخراج بلاک : 1.50 دقیقه
میانگین استخراج : 25.9258 /11.2408
حجم مبادله : 0.15 btc
قیمت ارز : 0.00000980 بیت کوین (cryptopia)
bitbar (btb)
نرخ هش شبکه : 39.03 gh/s
جایزه بلاک : 0.06668754
تعداد بلاک ها : 287821
زمان استخراج بلاک : 10.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.2803 /0.2865
حجم مبادله : 0.01 btc
قیمت ارز : 0.00070482 بیت کوین (cryptopia)
bitcoin (btc)
نرخ هش شبکه : 44863.47 ph/s
جایزه بلاک : 12.50
تعداد بلاک ها : 532572
زمان استخراج بلاک : 10.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0007 /0.0007
حجم مبادله : 48032.35 btc
قیمت ارز : 1.00 بیت کوین (coinbase $7351.79)
bitcoincash (bch)
نرخ هش شبکه : 4499.88 ph/s
جایزه بلاک : 12.50
تعداد بلاک ها : 539606
زمان استخراج بلاک : 10.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0056 /0.0056
حجم مبادله : 598.67 btc
قیمت ارز : 0.11095000 بیت کوین (bitfinex)
bitcoingold (btg)
نرخ هش شبکه : 8.35 mh/s
جایزه بلاک : 12.50
تعداد بلاک ها : 536294
زمان استخراج بلاک : 10.00 دقیقه
میانگین استخراج : 1.7301 /0.1219
حجم مبادله : 27.07 btc
قیمت ارز : 0.00430010 بیت کوین (bitfinex)
blakecoin (blc)
نرخ هش شبکه : 32.46 th/s
جایزه بلاک : 25.16542663
تعداد بلاک ها : 751485
زمان استخراج بلاک : 3.00 دقیقه
میانگین استخراج : 5.7562 /3.1977
حجم مبادله : 0.03 btc
قیمت ارز : 0.00000182 بیت کوین (cryptopia)
cannabiscoin (cann)
نرخ هش شبکه : 23.11 th/s
جایزه بلاک : 70.00
تعداد بلاک ها : 3032843
زمان استخراج بلاک : 42.00 ثانیه
میانگین استخراج : 299.8147 /373.9558
حجم مبادله : 2.09 btc
قیمت ارز : 0.00000344 بیت کوین (bittrex)
catcoin (cat)
نرخ هش شبکه : 1.29 gh/s
جایزه بلاک : 50.00
تعداد بلاک ها : 131301
زمان استخراج بلاک : 10.00 دقیقه
میانگین استخراج : 260.2796 /243.5874
حجم مبادله : 0.02 btc
قیمت ارز : 0.00000161 بیت کوین (cryptopia)
crown (crw)
نرخ هش شبکه : 3169.78 ph/s
جایزه بلاک : 3.60
تعداد بلاک ها : 1962618
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0198 /0.0194
حجم مبادله : 5.40 btc
قیمت ارز : 0.00006248 بیت کوین (bittrex)
curecoin (cure)
نرخ هش شبکه : 677.39 th/s
جایزه بلاک : 6.50
تعداد بلاک ها : 234758
زمان استخراج بلاک : 10.00 دقیقه
میانگین استخراج : 19.4275 /19.4275
حجم مبادله : 0.54 btc
قیمت ارز : 0.00002959 بیت کوین (bittrex)
dash (dash)
نرخ هش شبکه : 1.68 ph/s
جایزه بلاک : 1.67279914
تعداد بلاک ها : 905852
زمان استخراج بلاک : 2.50 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0244 /0.0313
حجم مبادله : 907.01 btc
قیمت ارز : 0.03527715 بیت کوین (hitbtc)
digibyte (dgb)
نرخ هش شبکه : ?
جایزه بلاک : 761.60003158
تعداد بلاک ها : 6982350
زمان استخراج بلاک : 15.00 ثانیه
میانگین استخراج : 53.0075 /69.2396
حجم مبادله : 356.55 btc
قیمت ارز : 0.00000579 بیت کوین (bittrex)
dnotes (note)
نرخ هش شبکه : 39.37 gh/s
جایزه بلاک : 20.36265625
تعداد بلاک ها : 2191219
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 95.7475 /92.8945
حجم مبادله : 0.13 btc
قیمت ارز : 0.00000233 بیت کوین (cryptopia)
dogecoin (doge)
نرخ هش شبکه : 183.42 th/s
جایزه بلاک : 10000.00
تعداد بلاک ها : 2310076
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 25.9203 /33.8075
حجم مبادله : 1667.97 btc
قیمت ارز : 0.00000048 بیت کوین (bittrex)
einsteinium (emc2)
نرخ هش شبکه : 173.05 gh/s
جایزه بلاک : 4.00
تعداد بلاک ها : 1989770
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 13.4260 /19.5248
حجم مبادله : 40.96 btc
قیمت ارز : 0.00001908 بیت کوین (bittrex)
emark (dem)
نرخ هش شبکه : 2.17 ph/s
جایزه بلاک : 50.00
تعداد بلاک ها : 1864677
زمان استخراج بلاک : 2.00 دقیقه
میانگین استخراج : 299.4199 /297.2050
حجم مبادله : 0.09 btc
قیمت ارز : 0.00000202 بیت کوین (cryptopia)
emerald (emd)
نرخ هش شبکه : 2.55 gh/s
جایزه بلاک : 0.10
تعداد بلاک ها : 7082025
زمان استخراج بلاک : 20.00 ثانیه
میانگین استخراج : 29.2868 /79.5423
حجم مبادله : 0.03 btc
قیمت ارز : 0.00000104 بیت کوین (cryptopia)
ethereum (eth)
نرخ هش شبکه : 287.23 th/s
جایزه بلاک : 3.00
تعداد بلاک ها : 5990325
زمان استخراج بلاک : 15.00 ثانیه
میانگین استخراج : 0.0081 /0.0081
حجم مبادله : 849.49 btc
قیمت ارز : 0.06491223 بیت کوین (poloniex)
ethereum-classic (etc)
نرخ هش شبکه : 11.98 th/s
جایزه بلاک : 4.00
تعداد بلاک ها : 6207392
زمان استخراج بلاک : 15.00 ثانیه
میانگین استخراج : 0.2226 /0.2212
حجم مبادله : 87.08 btc
قیمت ارز : 0.00236150 بیت کوین (poloniex)
feathercoin (ftc)
نرخ هش شبکه : 7.83 gh/s
جایزه بلاک : 40.00
تعداد بلاک ها : 2281810
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 1.7927 /2.2708
حجم مبادله : 10.90 btc
قیمت ارز : 0.00001315 بیت کوین (bittrex)
florincoin (flo)
نرخ هش شبکه : 231.89 gh/s
جایزه بلاک : 12.50
تعداد بلاک ها : 2851538
زمان استخراج بلاک : 40.00 ثانیه
میانگین استخراج : 56.1366 /59.1860
حجم مبادله : 3.17 btc
قیمت ارز : 0.00000653 بیت کوین (bittrex)
gamecredits (game)
نرخ هش شبکه : 1.24 th/s
جایزه بلاک : 12.50
تعداد بلاک ها : 2102065
زمان استخراج بلاک : 1.50 دقیقه
میانگین استخراج : 3.0442 /4.2424
حجم مبادله : 14.32 btc
قیمت ارز : 0.00007705 بیت کوین (poloniex)
groestlcoin (grs)
نرخ هش شبکه : 4.01 th/s
جایزه بلاک : 5.00
تعداد بلاک ها : 2175726
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0697 /0.0735
حجم مبادله : 124.81 btc
قیمت ارز : 0.00010466 بیت کوین (bittrex)
gulden (nlg)
نرخ هش شبکه : 635.31 gh/s
جایزه بلاک : 100.00
تعداد بلاک ها : 777527
زمان استخراج بلاک : 2.50 دقیقه
میانگین استخراج : 55.2356 /44.5300
حجم مبادله : 5.37 btc
قیمت ارز : 0.00000886 بیت کوین (bittrex)
joulecoin (xjo)
نرخ هش شبکه : 144.98 th/s
جایزه بلاک : 4.00
تعداد بلاک ها : 3468754
زمان استخراج بلاک : 45.00 ثانیه
میانگین استخراج : 421.8838 /494.2255
حجم مبادله : 0.03 btc
قیمت ارز : 0.00000125 بیت کوین (cryptopia)
litecoin (ltc)
نرخ هش شبکه : 247.10 th/s
جایزه بلاک : 25.00
تعداد بلاک ها : 1459098
زمان استخراج بلاک : 2.50 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0301 /0.0301
حجم مبادله : 203.97 btc
قیمت ارز : 0.01177700 بیت کوین (bitfinex)
mazacoin (maza)
نرخ هش شبکه : 883.03 th/s
جایزه بلاک : 500.00
تعداد بلاک ها : 1092442
زمان استخراج بلاک : 2.00 دقیقه
میانگین استخراج : 6095.2662 /5170.6613
حجم مبادله : 0.16 btc
قیمت ارز : 0.00000008 بیت کوین (cryptopia)
mazacoin (mzc)
نرخ هش شبکه : 630.68 th/s
جایزه بلاک : 500.00
تعداد بلاک ها : 1073300
زمان استخراج بلاک : 2.00 دقیقه
میانگین استخراج : 6303.7696 /6375.6651
حجم مبادله : 1.06 btc
قیمت ارز : 0.00000008 بیت کوین (cryptopia)
megacoin (mec)
نرخ هش شبکه : 3.24 gh/s
جایزه بلاک : 6.25
تعداد بلاک ها : 1023972
زمان استخراج بلاک : 2.50 دقیقه
میانگین استخراج : 217.5381 /200.3295
حجم مبادله : 4.79 btc
قیمت ارز : 0.00000118 بیت کوین (cryptopia)
monacoin (mona)
نرخ هش شبکه : 2.35 th/s
جایزه بلاک : 25.00
تعداد بلاک ها : 1386887
زمان استخراج بلاک : 1.50 دقیقه
میانگین استخراج : 0.2242 /0.2162
حجم مبادله : 13.27 btc
قیمت ارز : 0.00031354 بیت کوین (bittrex)
monero (xmr)
نرخ هش شبکه : 477.25 mh/s
جایزه بلاک : 4.86930501
تعداد بلاک ها : 1619828
زمان استخراج بلاک : 2.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0103 /0.0102
حجم مبادله : 206.54 btc
قیمت ارز : 0.01931200 بیت کوین (bitfinex)
monetaryunit (mue)
نرخ هش شبکه : 19.34 th/s
جایزه بلاک : 18.00
تعداد بلاک ها : 735679
زمان استخراج بلاک : 40.00 ثانیه
میانگین استخراج : 92.4584 /95.5742
حجم مبادله : 3.72 btc
قیمت ارز : 0.00001009 بیت کوین (bittrex)
namecoin (nmc)
نرخ هش شبکه : ?
جایزه بلاک : 25.00
تعداد بلاک ها : 408399
زمان استخراج بلاک : 10.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0017 /0.0017
حجم مبادله : 2.07 btc
قیمت ارز : 0.00016330 بیت کوین (poloniex)
novacoin (nvc)
نرخ هش شبکه : 164.29 gh/s
جایزه بلاک : 4.24418269
تعداد بلاک ها : 435645
زمان استخراج بلاک : 7.50 دقیقه
میانگین استخراج : 1.1855 /1.2039
حجم مبادله : 0.94 btc
قیمت ارز : 0.00030001 بیت کوین (cryptopia)
nyancoin (nyan)
نرخ هش شبکه : 588.37 gh/s
جایزه بلاک : 21.0625
تعداد بلاک ها : 2299480
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 504.1404 /2521.5745
حجم مبادله : 0.01 btc
قیمت ارز : 0.00000013 بیت کوین (cryptopia)
orbitcoin (orb)
نرخ هش شبکه : 91.88 mh/s
جایزه بلاک : 1.00
تعداد بلاک ها : 2479488
زمان استخراج بلاک : 3.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.9988 /0.9420
حجم مبادله : 0.04 btc
قیمت ارز : 0.00002818 بیت کوین (cryptopia)
peercoin (ppc)
نرخ هش شبکه : ?
جایزه بلاک : 40.38824341
تعداد بلاک ها : 376625
زمان استخراج بلاک : 10.00 دقیقه
میانگین استخراج : 3.0278 /2.9159
حجم مبادله : 17.35 btc
قیمت ارز : 0.00019500 بیت کوین (hitbtc)
phoenixcoin (pxc)
نرخ هش شبکه : 192.30 mh/s
جایزه بلاک : 25.00
تعداد بلاک ها : 1797692
زمان استخراج بلاک : 1.50 دقیقه
میانگین استخراج : 50.1445 /51.1613
حجم مبادله : 0.27 btc
قیمت ارز : 0.00000059 بیت کوین (cryptopia)
quark (qrk)
نرخ هش شبکه : 61.31 gh/s
جایزه بلاک : 1.00
تعداد بلاک ها : 5844619
زمان استخراج بلاک : 30.00 ثانیه
میانگین استخراج : 50.7137 /55.5886
حجم مبادله : 0.00 btc
قیمت ارز : 0.00000087 بیت کوین (cryptopia)
quatloo (qtl)
نرخ هش شبکه : 124.49 gh/s
جایزه بلاک : 4.2525
تعداد بلاک ها : 698861
زمان استخراج بلاک : 22.25 دقیقه
میانگین استخراج : 9.9230 /63.4414
حجم مبادله : 0.02 btc
قیمت ارز : 0.00000203 بیت کوین (cryptopia)
sexcoin (sxc)
نرخ هش شبکه : 28.48 gh/s
جایزه بلاک : 6.25
تعداد بلاک ها : 2844215
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 189.0201 /183.1992
حجم مبادله : 0.42 btc
قیمت ارز : 0.00000163 بیت کوین (cryptopia)
spots (spt)
نرخ هش شبکه : 6.45 gh/s
جایزه بلاک : 8.75
تعداد بلاک ها : 1203392
زمان استخراج بلاک : 1.17 دقیقه
میانگین استخراج : 1024.0826 /1024.0826
حجم مبادله : 0.01 btc
قیمت ارز : 0.00000029 بیت کوین (cryptopia)
startcoin (start)
نرخ هش شبکه : 462.92 gh/s
جایزه بلاک : 5.00
تعداد بلاک ها : 1711474
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 555.8085 /426.0683
حجم مبادله : 0.07 btc
قیمت ارز : 0.00000130 بیت کوین (cryptopia)
style=color:#ff2222;>cannabiscoin (cann)
نرخ هش شبکه : 58.97 gh/s
جایزه بلاک : 70.00
تعداد بلاک ها : 2891918
زمان استخراج بلاک : 42.00 ثانیه
میانگین استخراج : 1106.9619 /855.6067
حجم مبادله : 4.11 btc
قیمت ارز : 0.00000550 بیت کوین (bittrex)
style=color:#ff2222;>crown (crw)
نرخ هش شبکه : 9.33 th/s
جایزه بلاک : 3.60
تعداد بلاک ها : 1913646
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 9952.4908 /9952.4908
حجم مبادله : 2.89 btc
قیمت ارز : 0.00008972 بیت کوین (bittrex)
style=color:#ff2222;>emerald (emd)
نرخ هش شبکه : 771.28 mh/s
جایزه بلاک : 0.10
تعداد بلاک ها : 7018677
زمان استخراج بلاک : 20.00 ثانیه
میانگین استخراج : 293.3918 /293.5445
حجم مبادله : 0.01 btc
قیمت ارز : 0.00000102 بیت کوین (cryptopia)
style=color:#ff2222;>gamecredits (game)
نرخ هش شبکه : 2.03 th/s
جایزه بلاک : 12.50
تعداد بلاک ها : 2076911
زمان استخراج بلاک : 1.50 دقیقه
میانگین استخراج : 1.6171 /2.8777
حجم مبادله : 3.72 btc
قیمت ارز : 0.00012363 بیت کوین (poloniex)
style=color:#ff2222;>groestlcoin (grs)
نرخ هش شبکه : 2.62 th/s
جایزه بلاک : 5.00
تعداد بلاک ها : 2105219
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.1057 /0.1040
حجم مبادله : 61.92 btc
قیمت ارز : 0.00012804 بیت کوین (bittrex)
style=color:#ff2222;>gulden (nlg)
نرخ هش شبکه : 650.71 gh/s
جایزه بلاک : 100.00
تعداد بلاک ها : 774780
زمان استخراج بلاک : 2.50 دقیقه
میانگین استخراج : 60.8292 /47.3400
حجم مبادله : 3.40 btc
قیمت ارز : 0.00000877 بیت کوین (bittrex)
style=color:#ff2222;>orbitcoin (orb)
نرخ هش شبکه : 16.17 mh/s
جایزه بلاک : 1.00
تعداد بلاک ها : 2467512
زمان استخراج بلاک : 3.00 دقیقه
میانگین استخراج : 3.6187 /0.9801
حجم مبادله : 0.04 btc
قیمت ارز : 0.00003708 بیت کوین (cryptopia)
style=color:#ff2222;>quark (qrk)
نرخ هش شبکه : 79.10 gh/s
جایزه بلاک : 1.00
تعداد بلاک ها : 5661870
زمان استخراج بلاک : 30.00 ثانیه
میانگین استخراج : 16.9761 /17.6212
حجم مبادله : 0.05 btc
قیمت ارز : 0.00000130 بیت کوین (cryptopia)
style=color:#ff2222;>spots (spt)
نرخ هش شبکه : 6.45 gh/s
جایزه بلاک : 8.75
تعداد بلاک ها : 1203392
زمان استخراج بلاک : 1.17 دقیقه
میانگین استخراج : 1024.0826 /1024.0826
حجم مبادله : 0.00 btc
قیمت ارز : 0.00000029 بیت کوین (cryptopia)
style=color:#ff2222;>tigercoin (tgc)
نرخ هش شبکه : ?
جایزه بلاک : 1.00
تعداد بلاک ها : 3030068
زمان استخراج بلاک : 45.00 ثانیه
میانگین استخراج : 926.0873 /926.0873
حجم مبادله : 0.01 btc
قیمت ارز : 0.00000040 بیت کوین (cryptopia)
style=color:#ff2222;>unobtanium (uno)
نرخ هش شبکه : 4163.73 ph/s
جایزه بلاک : 0.01
تعداد بلاک ها : 1144484
زمان استخراج بلاک : 3.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0000 /0.0000
حجم مبادله : 0.74 btc
قیمت ارز : 0.02459531 بیت کوین (cryptopia)
style=color:#ff2222;>worldcoin (wdc)
نرخ هش شبکه : 55.08 gh/s
جایزه بلاک : 12.56265730
تعداد بلاک ها : 3865104
زمان استخراج بلاک : 30.00 ثانیه
میانگین استخراج : 433.4042 /433.4042
حجم مبادله : 0.01 btc
قیمت ارز : 0.00000101 بیت کوین (cryptopia)
style=font-size:.9em;color:#ff2222;>ethereum-classic (etc)
نرخ هش شبکه : 12.05 th/s
جایزه بلاک : 4.00
تعداد بلاک ها : 5740065
زمان استخراج بلاک : 15.00 ثانیه
میانگین استخراج : 0.2212 /0.2212
حجم مبادله : 203.16 btc
قیمت ارز : 0.00231201 بیت کوین (poloniex)
terracoin (trc)
نرخ هش شبکه : 53.05 ph/s
جایزه بلاک : 4.50
تعداد بلاک ها : 1284713
زمان استخراج بلاک : 2.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.8735 /0.8196
حجم مبادله : 0.10 btc
قیمت ارز : 0.00001186 بیت کوین (cryptopia)
tigercoin (tgc)
نرخ هش شبکه : ?
جایزه بلاک : 1.00
تعداد بلاک ها : 3030068
زمان استخراج بلاک : 45.00 ثانیه
میانگین استخراج : 926.0873 /926.0873
حجم مبادله : 0.02 btc
قیمت ارز : 0.00000035 بیت کوین (cryptopia)
unbreakable (unb)
نرخ هش شبکه : 201.89 th/s
جایزه بلاک : 50.00
تعداد بلاک ها : 83035
زمان استخراج بلاک : 5.00 دقیقه
میانگین استخراج : 6.7715 /6.7715
حجم مبادله : 3.77 btc
قیمت ارز : 0.00004536 بیت کوین (bittrex)
unobtanium (uno)
نرخ هش شبکه : 5086.11 ph/s
جایزه بلاک : 0.01
تعداد بلاک ها : 1152449
زمان استخراج بلاک : 3.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0000 /0.0000
حجم مبادله : 0.87 btc
قیمت ارز : 0.01969211 بیت کوین (cryptopia)
verge (xvg)
نرخ هش شبکه : ?
جایزه بلاک : 730.00
تعداد بلاک ها : 2354591
زمان استخراج بلاک : 30.00 ثانیه
میانگین استخراج : 176.0208 /112.7547
حجم مبادله : 374.48 btc
قیمت ارز : 0.00000351 بیت کوین (bittrex)
vertcoin (vtc)
نرخ هش شبکه : 1.03 th/s
جایزه بلاک : 25.00
تعداد بلاک ها : 965882
زمان استخراج بلاک : 2.50 دقیقه
میانگین استخراج : 0.4555 /0.4991
حجم مبادله : 62.93 btc
قیمت ارز : 0.00015817 بیت کوین (bittrex)
viacoin (via)
نرخ هش شبکه : 63.47 th/s
جایزه بلاک : 0.156250
تعداد بلاک ها : 5228215
زمان استخراج بلاک : 24.00 ثانیه
میانگین استخراج : 0.0052 /0.0050
حجم مبادله : 4.71 btc
قیمت ارز : 0.00017003 بیت کوین (poloniex)
worldcoin (wdc)
نرخ هش شبکه : 55.08 gh/s
جایزه بلاک : 12.56265730
تعداد بلاک ها : 3865104
زمان استخراج بلاک : 30.00 ثانیه
میانگین استخراج : 433.4042 /433.4042
حجم مبادله : 0.01 btc
قیمت ارز : 0.00000101 بیت کوین (cryptopia)
zcash (zec)
نرخ هش شبکه : 678.50 mh/s
جایزه بلاک : 10.00146437
تعداد بلاک ها : 360779
زمان استخراج بلاک : 2.50 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0107 /0.0111
حجم مبادله : 171.37 btc
قیمت ارز : 0.02851941 بیت کوین (poloniex)
zencash (zen)
نرخ هش شبکه : ?
جایزه بلاک : 11.00
تعداد بلاک ها : 344514
زمان استخراج بلاک : 2.50 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0736 /0.0881
حجم مبادله : 57.34 btc
قیمت ارز : 0.00357000 بیت کوین (bittrex)
نرخ مبادلات در 24 گذشته
رمز ارزحجم مبادلات حجم مبادلات به بیت کوین
bitcoin (btc)28834.70 btc28834.70
bitcoincash (bch)4491.72497.33
ethereum (eth)5193.74370.06
digibyte (dgb)67876501.17346.85
litecoin (ltc)23674.58292.79
verge (xvg)68028933.70256.47
monero (xmr)8956.04179.46
ethereum-classic (etc)47350.22128.76
dash (dash)1778.8564.79
zencash (zen)18658.6257.33
dogecoin (doge)99707787.2437.89
zcash (zec)1334.4934.57
vertcoin (vtc)180646.7227.99
groestlcoin (grs)153441.6015.19
einsteinium (emc2)591988.9511.58
gamecredits (game)87876.997.73
monacoin (mona)20454.587.07
viacoin (via)37542.926.23
crown (crw)67085.544.88
gulden (nlg)506485.614.78
feathercoin (ftc)281632.723.95
peercoin (ppc)8148.121.70
monetaryunit (mue)159605.661.70
florincoin (flo)184170.391.23
curecoin (cure)35686.020.85
namecoin (nmc)4012.010.79
cannabiscoin (cann)169488.290.65
unbreakable (unb)7761.070.38
quark (qrk)321365.490.31
novacoin (nvc)787.420.28
auroracoin (aur)4037.130.27
megacoin (mec)73470.020.25
catcoin (cat)40419.750.07
emark (dem)34623.820.07
terracoin (trc)5745.140.06
sexcoin (sxc)32842.580.05
mazacoin (maza)530406.520.04
aricoin (ari)209999.440.03
phoenixcoin (pxc)32047.270.03
spots (spt)94873.540.03
bitbar (btb)22.660.03
joulecoin (xjo)12749.240.02
blakecoin (blc)10531.400.02
bata (bta)791.560.01
acoin (acoin)348.610.00
startcoin (start)404.950.00
quatloo (qtl)1673.190.00
worldcoin (wdc)2854.220.00
tigercoin (tgc)624.220.00
emerald (emd)3407.480.00
nyancoin (nyan)6380.850.00

مشاوره

بیش از 5 سال سابقه طراحی و راه اندازی فارمهای استخراج رمزارزها در عرصه بین المللی

پشتیبانی

ماینینگ باکس با برخورداری از متخصصین مجرب بستری منحصر بفرد برای پشتیبانی از کاربران فراهم آورده است

آموزش

گروه های متعدد در رسانه های اجتماعی و بخش پرسش و پاسخ فروم ماینینگ باکس در کنار محتوا های آموزشی تولید شده توسط متخصصین ما شما را در آشنایی با حوزه استخراج رمز ارزها یاری میکند

راه اندازی فارم های صنعتی

سابقه راه اندازی فارمهای گوناگون در ابعاد مختلف در کارنامه مایتینگ باکس می درخشد..